ZPTO New Data HIS SMS HOW BTC

合约资费变化的交易机会

1、资费上涨,价格上涨 => 中度看跌

2、资费下降,价格下跌 => 中度看涨

3、资费上涨,价格横盘 => 看跌

4、资费下降,价格横盘 => 看涨

5、资费上涨,价格下跌 => 极度看跌

6、资费下降,价格上涨 => 极度看涨

7、资费正常,就是0.01% => 看戏

8、资费大于0.01% => 看跌

9、资费小于-0.1% => 看涨

10、资费大于0.3% => 极度看跌

11、资费小于-0.3% => 极度看涨

12、价格涨,持仓涨,资费下跌,多头爆仓增加 => 看涨

13、价格涨,持仓跌,资费0.01%,爆仓不多 => 中度看涨

14、价格下跌,持仓涨,资费涨,空头爆仓增加 => 看跌

15、价格跌,持仓跌,资费0.01%,爆仓不多 => 中度看跌